Proiecte de casa
Detalii cos de cumparaturi
Ati selectat 0 produse in cosul de cumparaturi.
English Version Varianta Romana

Moneda : RON EUR USD

« Toate articolele

Legea calității în construcții


Parlamentul României a decis  să schimbe Legea 10/1995 privind calitatea în construcții. Nici una dintre asociațiile profesionale de ingineri constructori nu a fost consultată și nu s-a ținut cont de nici o părere emisa de acestea.

Am extras pasajele cele mai importante care au implicare directă asupra dumneavoastra în calitate de viitori beneficiari ai unor construcții cu funcțiunea de locuință individuală (pe scurt - casă)

Extras din modificările aduse Legii 10/1995 privind calitatea în construcții


Art.5 - (1) Pentru obţinerea unor construcţii de calitate sunt obligatorii realizarea şi menţinerea, pe întreaga durată de existenţă a construcţiilor, a următoarelor cerinţe fundamentale aplicabile:

a) rezistenţă mecanică şi stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienă, sănătate şi mediu înconjurător;

d) siguranţă şi accesibilitate în exploatare;

e) protecţie împotriva zgomotului;

f) economie de energie şi izolare termică;

g) utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

(2) Aplicarea cerinţelor fundamentale se stabileşte pe domenii/subdomenii şi categorii de construcţii şi pe specialităţi pentru instalaţiile aferente construcţiilor, prin regulamente şi reglementări tehnice în construcţii.

Sper că în aceste regulamente să menționeze doar cerința (a), ca cerință fundamentală pentru case. Altfel proiectele de casă vor trebui verificate și la alte cerințe - și asta costă.


Art. 6. - (1) Obligaţiile privind asigurarea cerinţelor fundamentale prevăzute la art. 5, în toate etapele unei construcții (execuție, funcționare, modificare, modernizare, transformare, consolidare), revin factorilor implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia stabilite în condiţiile legii.

(2) În sensul prezentei legi, factorii implicaţi prevăzuţi la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanţii, cercetătorii, proiectanţii, verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi, diriginţii de şantier autorizaţi, producătorii/fabricanţii de produse pentru construcţii, reprezentanţii autorizaţi ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcţii

Atenție! sunteți parte din sistemul de asigurare a calității. Trebuie să cunoașteți prevederile Lg.10/1995.


Art.9  - Sistemul calităţii în construcţii se compune din:
................

d) verificarea şi expertizarea tehnică a proiectelor;

e) verificarea calităţii lucrărilor executate, expertizarea tehnică a execuţiei lucrărilor şi a construcţiilor, precum şi auditul energetic al clădirilor;

f) managementul calităţii în construcţii;

.................

i) recepţia construcţiilor;

j) urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii la construcţiile existente, precum şi postutilizarea construcţiilor;

k) exercitarea controlului de stat al calităţii în construcţii;

Nimic special aici, doar atrag atenția că sunt etape obligatorii la care și dumneavoastră în calitate de beneficiari/proprietari sunteți parte și trebuie să luați aminte și să le finanțați (prevedeți în buget).


Art. 13. - (1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglementărilor tehnice referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile, se efectuează de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi pe domenii/subdomenii şi specialităţi, alţii decât specialiştii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica şi ştampila proiectele întocmite de el, proiectele la a căror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertiză tehnică.

(2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice şi a detaliilor de execuţie, neverificate în condiţiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).

(3) Verificarea calităţii lucrărilor executate pentru realizarea construcţiilor şi a intervenţiilor la construcţiile existente, pentru care se emit, în condiţiile legii, autorizaţii de construire sau de desfiinţare, este obligatorie şi se efectuează de către investitori prin diriginţi de şantier autorizaţi, angajaţi ai investitorilor şi prin responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, angajaţi ai executanţilor.

................

 

Art. 14. - (1) Managementul calităţii în construcţii implică strategii şi măsuri specifice pentru asigurarea respectării cerinţelor fundamentale aplicabile construcţiilor şi constituie obligaţia tuturor factorilor care participă la etapele prevăzute la art. 2.

(2) Operatorii economici care execută lucrări de construcţii asigură nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale, prin personal propriu şi responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi, precum şi printr-un sistem propriu conceput şi realizat.

Este posibil să nu se mai poată executa lucrări în regie proprie decât pentru case cu regim de înălțime P, amplasate la sate.

................

Art. 18. - (1) Urmărirea comportării în exploatare a costrucţiilor se face pe toată durata de existenţă a acestora şi cuprinde ansamblul de activităţi privind examinarea directă sau investigarea cu mijloace de observare şi măsurare specifice, în scopul menţinerii cerinţelor fundamentale.

................

Art. 20. - (1) Controlul de stat al calităţii în construcţii cuprinde inspecţii la investitori, la unităţile de proiectare, de execuţie, de exploatare şi de postutilizare a construcţiilor, privind existenţa şi respectarea sistemului calităţii în construcţii.

(2) Controlul de stat al calităţii în construcţii se exercită de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., care răspunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitară a prevederilor legale în domeniul calităţii construcţiilor.

(3) Prin excepţie de la prevederile alin. (2), nu se supun controlului de stat al calităţii în construcţii, exercitat de către Inspectoratul de Stat în Construcţii – I.S.C., locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii şi lucrările care se pot executa fără autorizaţie de construire, potrivit legii.”

................

Art. 33. - În sensul prezentei legi, constituie contravenţie următoarele fapte, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât, potrivit legii, să constituie infracţiuni şi se sancţionează cu amendă, astfel:

I. De la 10.000 lei la 20.000 lei:

a) executarea de modificări la construcţie ori demolarea acesteia cu încălcarea prevederilor referitoare la autorizarea şi executarea acesteia;

b) realizarea de modificări, transformări, modernizări, consolidări fără proiect verificat de specialişti atestaţi conform prevederilor legale şi care pot afecta cerinţele fundamentale aplicabile;

c) încălcarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile construcţiilor prevăzute în reglementările tehnice în vigoare la data contractării proiectării şi, respectiv a execuţiei lucrărilor

d) realizarea de construcţii fără proiecte sau pe bază de proiecte neverificate de specialişti atestaţi conform prevederilor legale;

e) recepţionarea construcţiei de către investitor cu încălcarea prevederilor legale;

f) elaborarea de proiecte incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile. Odată cu constatarea contravenţiei şi aplicarea sancţiunii, proiectantul are obligaţia de a completa/reface documentaţia tehnică, după caz, pe cheltuială proprie;

g) însuşirea de către specialişti verificatori de proiecte atestaţi a proiectelor incomplete, care prezintă soluţii neconforme sau care conţin neconcordanţe între diferitele secţiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcţiilor corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;

h) elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respectă prevederile reglementărilor tehnice în vigoare la data contractării acestora, precum şi stabilirea unor soluţii care conduc la încălcarea prevederilor referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile;

i) interzicerea sau obstrucţionarea efectuării controlului calităţii în construcţii, neprezentarea documentelor şi a actelor solicitate de persoanele cu atribuţii de control şi/sau de autorităţile competente, conform prevederilor legale.

II. De la 5.000 lei la 10.000 lei:

a) neasigurarea verificării execuţiei lucrărilor de construcţii prin specialişti diriginţi de şantier autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legii;

b) organizarea necorespunzătoare şi neaplicarea sistemului de management al calităţii, precum şi realizarea de construcţii fără specialişti responsabili tehnici cu execuţia autorizaţi sau care deţin certificate echivalente, recunoscute în condiţiile legii;

c) depăşirea de către verificatorii de proiecte atestaţi, experţii tehnici atestaţi, auditorii energetici pentru clădiri atestaţi, responsabilii tehnici cu execuţia autorizaţi şi diriginţii de şantier autorizaţi a competenţelor pe domenii, subdomenii, specialităţi sau grade profesionale pentru care sunt

atestaţi/autorizaţi şi/sau neîndeplinirea obligaţiilor ce le revin potrivit reglementărilor în vigoare;

d) neîndeplinirea obligaţiilor stabilite prin regulamentele şi procedurile elaborate în aplicarea prezentei legi, privind realizarea şi menţinerea cerinţelor fundamentale în etapele de realizare a construcţiilor, de exploatare şi intervenţii la construcţiile existente şi în etapa de postutilizare a acestora de către factorii implicaţi, potrivit responsabilităţilor fiecăruia;

e) nepredarea cărţii construcţiei de către investitor proprietarului, respectiv documentaţia privind proiectarea şi documentaţia privind execuţia, la recepţia la terminarea lucrărilor, iar documentaţia privind recepţia şi documentaţia privind urmărirea comportării în exploatare şi intervenţii asupra construcţiei, la recepţia finală a lucrărilor de construcţii;

f) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor de complexitate şi importanţă deosebită, referitoare la cerinţa fundamentală rezistenţă mecanică şi stabilitate;

g) necompletarea şi nepăstrarea cărţii tehnice a construcţiei conform prevederilor legale;

h) neexecutarea obligaţiilor privind urmărirea comportării în exploatare a construcţiilor şi neexecutarea, în condiţiile legii, a lucrărilor de reparaţii şi consolidări;

i) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea iniţială, la terminarea lucrărilor de construcţii;

j) neaplicarea de către executant a soluţiilor stabilite, în condiţiile legii, de proiectant sau expert tehnic atestat, pentru rezolvarea neconformităţilor, defectelor sau neconcordanţelor apărute în timpul execuţiei construcţiilor, respectiv a lucrărilor de intervenţie la construcţiile existente.

III. De la 1.500 lei la 5.000 lei:

a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanţă a construcţiei şi nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calităţii;

b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu există agremente tehnice la lucrări la care trebuie să se asigure nivelul de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;

c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzător cerinţelor fundamentale aplicabile;

d) neconvocarea factorilor care trebuie să participe la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante ale execuţiei şi neasigurarea condiţiilor de verificare;

e) lipsa nemotivată de la verificarea lucrărilor ajunse în faze determinante, urmare convocării făcute de executant;

f) neîndeplinirea obligaţiei proiectantului de a stabili soluţii pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerinţele fundamentale aplicabile;

g) nesesizarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice la construcţiile în execuţie, precum şi la cele în exploatare;

h) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a măsurilor cuprinse în actele de control;

i) refuzul experţilor tehnici atestaţi de participare la evaluarea stării tehnice a unor construcţii avariate din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcţii – I.S.C.

................

Art. 35. - (1) Constatarea contravenţiilor prevăzute la art. 33 şi aplicarea sancţiunilor se fac de către persoane cu atribuţii de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcţii – ISC.

(2) Dreptul de a aplica amenzile prevăzute la art. 33 se prescrie în termen de 3 ani de la data săvârşirii faptei.

O portiță de scăpare...dacă este casa mică ... și nu se vede din iarbă. Este bine de știut.

................

Art. 39. - Prin excepţie de la art. 13, proiectele pentru locuinţele unifamiliale parter şi anexele gospodăreşti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural şi în satele aparţinătoare municipiilor şi oraşelor, precum şi construcţiile provizorii pentru care nu se emit autorizaţii de construire nu se supun verificării de către verificatori de proiecte atestaţi.

Din art. 20 și art. 39 reiese că de legea 10/1995 privind asigurarea calității în construcții nu se scapă decât pentru construcțiile cu regim de înălțime parter (P) de la sate. Cei ce doresc o casa P+M, P+E vor avea mai multe proceduri de îndeplinit. Pentru cei ce vor să cumpere o casă poate fi o veste bună pentru că dezvoltatorii vor fi mai bine verificati.

Cu siguranță va conduce la costuri mai mari.


Articole »
Bursa servicii

Link-uri

Adresa site Descriere
www.antiseismic.com Antiseismic Romania
www.triumf.ro Triumf - site-uri web
www.phpcoder.ro PHP CODER - site-uri web
www.letsrock.ro Let's Rock Romania
www.bluesoftserv.ro Blue Soft Serv
www.acasaserv2000.ro Acasa 2000

inscriere gratuita in tabel inscriere gratuita in tabel

Case lemn Apartamente noi Servicii astrologie Case lemn Tomina Servicii 2d si 3d de randare si modelareCopyright 2005-2015 by Icas Studio - Toate drepturile rezervate - Website realizat de Triumf si PHP Coder

Trafic si statistici PHP Coder