Proiecte de casa
Detalii cos de cumparaturi
Ati selectat 0 produse in cosul de cumparaturi.
English Version Varianta Romana

Moneda : RON EUR USD

« Toate articolele

Legea calitÄ?È?ii în construcÈ?ii


Parlamentul României a decis  sÄ? schimbe Legea 10/1995 privind calitatea în construcÈ?ii. Nici una dintre asociaÈ?iile profesionale de ingineri constructori nu a fost consultatÄ? È?i nu s-a È?inut cont de nici o pÄ?rere emisa de acestea.

Am extras pasajele cele mai importante care au implicare directÄ? asupra dumneavoastra în calitate de viitori beneficiari ai unor construcÈ?ii cu funcÈ?iunea de locuinÈ?Ä? individualÄ? (pe scurt - casÄ?)

Extras din modificÄ?rile aduse Legii 10/1995 privind calitatea în construcÈ?ii


Art.5 - (1) Pentru obținerea unor construcții de calitate sunt obligatorii realizarea Å?i menținerea, pe întreaga duratÄ? de existențÄ? a construcțiilor, a urmÄ?toarelor cerințe fundamentale aplicabile:

a) rezistențÄ? mecanicÄ? Å?i stabilitate;

b) securitate la incendiu;

c) igienÄ?, sÄ?nÄ?tate Å?i mediu înconjurÄ?tor;

d) siguranțÄ? Å?i accesibilitate în exploatare;

e) protecție împotriva zgomotului;

f) economie de energie Å?i izolare termicÄ?;

g) utilizare sustenabilÄ? a resurselor naturale.

(2) Aplicarea cerințelor fundamentale se stabileÅ?te pe domenii/subdomenii Å?i categorii de construcții Å?i pe specialitÄ?ți pentru instalațiile aferente construcțiilor, prin regulamente Å?i reglementÄ?ri tehnice în construcții.

Sper cÄ? în aceste regulamente sÄ? menÈ?ioneze doar cerinÈ?a (a), ca cerinÈ?Ä? fundamentalÄ? pentru case. Altfel proiectele de casÄ? vor trebui verificate È?i la alte cerinÈ?e - È?i asta costÄ?.


Art. 6. - (1) Obligațiile privind asigurarea cerințelor fundamentale prevÄ?zute la art. 5, în toate etapele unei construcÈ?ii (execuÈ?ie, funcÈ?ionare, modificare, modernizare, transformare, consolidare), revin factorilor implicați, potrivit responsabilitÄ?ților fiecÄ?ruia stabilite în condițiile legii.

(2) În sensul prezentei legi, factorii implicați prevÄ?zuți la alin. (1) sunt: investitorii, proprietarii, administratorii, utilizatorii, executanții, cercetÄ?torii, proiectanții, verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clÄ?diri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați, diriginții de Å?antier autorizați, producÄ?torii/fabricanții de produse pentru construcții, reprezentanții autorizați ai acestora, importatorii, distribuitorii de produse pentru construcții

AtenÈ?ie! sunteÈ?i parte din sistemul de asigurare a calitÄ?È?ii. Trebuie sÄ? cunoaÈ?teÈ?i prevederile Lg.10/1995.


Art.9  - Sistemul calitÄ?ții în construcții se compune din:
................

d) verificarea Å?i expertizarea tehnicÄ? a proiectelor;

e) verificarea calitÄ?ții lucrÄ?rilor executate, expertizarea tehnicÄ? a execuției lucrÄ?rilor Å?i a construcțiilor, precum Å?i auditul energetic al clÄ?dirilor;

f) managementul calitÄ?ții în construcții;

.................

i) recepția construcțiilor;

j) urmÄ?rirea comportÄ?rii în exploatare Å?i intervenții la construcțiile existente, precum Å?i postutilizarea construcțiilor;

k) exercitarea controlului de stat al calitÄ?ții în construcții;

Nimic special aici, doar atrag atenÈ?ia cÄ? sunt etape obligatorii la care È?i dumneavoastrÄ? în calitate de beneficiari/proprietari sunteÈ?i parte È?i trebuie sÄ? luaÈ?i aminte È?i sÄ? le finanÈ?aÈ?i (prevedeÈ?i în buget).


Art. 13. - (1) Verificarea proiectelor privind respectarea reglementÄ?rilor tehnice referitoare la cerințele fundamentale aplicabile, se efectueazÄ? de cÄ?tre specialiÅ?ti verificatori de proiecte atestați pe domenii/subdomenii Å?i specialitÄ?ți, alții decât specialiÅ?tii elaboratori ai proiectelor. Verificatorul de proiect atestat nu poate verifica Å?i Å?tampila proiectele întocmite de el, proiectele la a cÄ?ror elaborare a participat sau proiectele pentru care, în calitate de expert tehnic atestat, a elaborat raportul de expertizÄ? tehnicÄ?.

(2) Se interzice utilizarea proiectelor tehnice Å?i a detaliilor de execuție, neverificate în condițiile alin. (1) coroborat cu prevederile art. 5 alin. (2).

(3) Verificarea calitÄ?ții lucrÄ?rilor executate pentru realizarea construcțiilor Å?i a intervențiilor la construcțiile existente, pentru care se emit, în condițiile legii, autorizații de construire sau de desființare, este obligatorie Å?i se efectueazÄ? de cÄ?tre investitori prin diriginți de Å?antier autorizați, angajați ai investitorilor Å?i prin responsabili tehnici cu execuția autorizați, angajați ai executanților.

................

 

Art. 14. - (1) Managementul calitÄ?ții în construcții implicÄ? strategii Å?i mÄ?suri specifice pentru asigurarea respectÄ?rii cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor Å?i constituie obligația tuturor factorilor care participÄ? la etapele prevÄ?zute la art. 2.

(2) Operatorii economici care executÄ? lucrÄ?ri de construcții asigurÄ? nivelul de calitate corespunzÄ?tor cerințelor fundamentale, prin personal propriu Å?i responsabili tehnici cu execuția autorizați, precum Å?i printr-un sistem propriu conceput Å?i realizat.

Este posibil sÄ? nu se mai poatÄ? executa lucrÄ?ri în regie proprie decât pentru case cu regim de înÄ?lÈ?ime P, amplasate la sate.

................

Art. 18. - (1) UrmÄ?rirea comportÄ?rii în exploatare a costrucțiilor se face pe toatÄ? durata de existențÄ? a acestora Å?i cuprinde ansamblul de activitÄ?ți privind examinarea directÄ? sau investigarea cu mijloace de observare Å?i mÄ?surare specifice, în scopul menținerii cerințelor fundamentale.

................

Art. 20. - (1) Controlul de stat al calitÄ?ții în construcții cuprinde inspecții la investitori, la unitÄ?țile de proiectare, de execuție, de exploatare Å?i de postutilizare a construcțiilor, privind existența Å?i respectarea sistemului calitÄ?ții în construcții.

(2) Controlul de stat al calitÄ?ții în construcții se exercitÄ? de cÄ?tre Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., care rÄ?spunde de executarea controlului statului cu privire la aplicarea unitarÄ? a prevederilor legale în domeniul calitÄ?ții construcțiilor.

(3) Prin excepție de la prevederile alin. (2), nu se supun controlului de stat al calitÄ?ții în construcții, exercitat de cÄ?tre Inspectoratul de Stat în Construcții – I.S.C., locuințele unifamiliale parter Å?i anexele gospodÄ?reÅ?ti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural Å?i în satele aparținÄ?toare municipiilor Å?i oraÅ?elor, precum Å?i construcțiile provizorii Å?i lucrÄ?rile care se pot executa fÄ?rÄ? autorizație de construire, potrivit legii.”

................

Art. 33. - În sensul prezentei legi, constituie contravenție urmÄ?toarele fapte, dacÄ? nu au fost sÄ?vârÅ?ite în astfel de condiții încât, potrivit legii, sÄ? constituie infracțiuni Å?i se sancționeazÄ? cu amendÄ?, astfel:

I. De la 10.000 lei la 20.000 lei:

a) executarea de modificÄ?ri la construcție ori demolarea acesteia cu încÄ?lcarea prevederilor referitoare la autorizarea Å?i executarea acesteia;

b) realizarea de modificÄ?ri, transformÄ?ri, modernizÄ?ri, consolidÄ?ri fÄ?rÄ? proiect verificat de specialiÅ?ti atestați conform prevederilor legale Å?i care pot afecta cerințele fundamentale aplicabile;

c) încÄ?lcarea prevederilor referitoare la cerințele fundamentale aplicabile construcțiilor prevÄ?zute în reglementÄ?rile tehnice în vigoare la data contractÄ?rii proiectÄ?rii Å?i, respectiv a execuției lucrÄ?rilor

d) realizarea de construcții fÄ?rÄ? proiecte sau pe bazÄ? de proiecte neverificate de specialiÅ?ti atestați conform prevederilor legale;

e) recepționarea construcției de cÄ?tre investitor cu încÄ?lcarea prevederilor legale;

f) elaborarea de proiecte incomplete, care prezintÄ? soluții neconforme sau care conțin neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzÄ?tor cerințelor fundamentale aplicabile. OdatÄ? cu constatarea contravenției Å?i aplicarea sancțiunii, proiectantul are obligația de a completa/reface documentația tehnicÄ?, dupÄ? caz, pe cheltuialÄ? proprie;

g) însuÅ?irea de cÄ?tre specialiÅ?ti verificatori de proiecte atestați a proiectelor incomplete, care prezintÄ? soluții neconforme sau care conțin neconcordanțe între diferitele secțiuni ale acestora, care conduc la nerealizarea nivelului de calitate al construcțiilor corespunzÄ?tor cerințelor fundamentale aplicabile;

h) elaborarea de expertize tehnice incomplete, care nu respectÄ? prevederile reglementÄ?rilor tehnice în vigoare la data contractÄ?rii acestora, precum Å?i stabilirea unor soluții care conduc la încÄ?lcarea prevederilor referitoare la cerințele fundamentale aplicabile;

i) interzicerea sau obstrucționarea efectuÄ?rii controlului calitÄ?ții în construcții, neprezentarea documentelor Å?i a actelor solicitate de persoanele cu atribuții de control Å?i/sau de autoritÄ?țile competente, conform prevederilor legale.

II. De la 5.000 lei la 10.000 lei:

a) neasigurarea verificÄ?rii execuției lucrÄ?rilor de construcții prin specialiÅ?ti diriginți de Å?antier autorizați sau care dețin certificate echivalente, recunoscute în condițiile legii;

b) organizarea necorespunzÄ?toare Å?i neaplicarea sistemului de management al calitÄ?ții, precum Å?i realizarea de construcții fÄ?rÄ? specialiÅ?ti responsabili tehnici cu execuția autorizați sau care dețin certificate echivalente, recunoscute în condițiile legii;

c) depÄ?Å?irea de cÄ?tre verificatorii de proiecte atestați, experții tehnici atestați, auditorii energetici pentru clÄ?diri atestați, responsabilii tehnici cu execuția autorizați Å?i diriginții de Å?antier autorizați a competențelor pe domenii, subdomenii, specialitÄ?ți sau grade profesionale pentru care sunt

atestați/autorizați Å?i/sau neîndeplinirea obligațiilor ce le revin potrivit reglementÄ?rilor în vigoare;

d) neîndeplinirea obligațiilor stabilite prin regulamentele Å?i procedurile elaborate în aplicarea prezentei legi, privind realizarea Å?i menținerea cerințelor fundamentale în etapele de realizare a construcțiilor, de exploatare Å?i intervenții la construcțiile existente Å?i în etapa de postutilizare a acestora de cÄ?tre factorii implicați, potrivit responsabilitÄ?ților fiecÄ?ruia;

e) nepredarea cÄ?rții construcției de cÄ?tre investitor proprietarului, respectiv documentația privind proiectarea Å?i documentația privind execuția, la recepția la terminarea lucrÄ?rilor, iar documentația privind recepția Å?i documentația privind urmÄ?rirea comportÄ?rii în exploatare Å?i intervenții asupra construcției, la recepția finalÄ? a lucrÄ?rilor de construcții;

f) neexecutarea obligațiilor privind urmÄ?rirea comportÄ?rii în exploatare a construcțiilor de complexitate Å?i importanțÄ? deosebitÄ?, referitoare la cerința fundamentalÄ? rezistențÄ? mecanicÄ? Å?i stabilitate;

g) necompletarea Å?i nepÄ?strarea cÄ?rții tehnice a construcției conform prevederilor legale;

h) neexecutarea obligațiilor privind urmÄ?rirea comportÄ?rii în exploatare a construcțiilor Å?i neexecutarea, în condițiile legii, a lucrÄ?rilor de reparații Å?i consolidÄ?ri;

i) neamenajarea terenurilor ocupate temporar pentru aducerea lor la starea inițialÄ?, la terminarea lucrÄ?rilor de construcții;

j) neaplicarea de cÄ?tre executant a soluțiilor stabilite, în condițiile legii, de proiectant sau expert tehnic atestat, pentru rezolvarea neconformitÄ?ților, defectelor sau neconcordanțelor apÄ?rute în timpul execuției construcțiilor, respectiv a lucrÄ?rilor de intervenție la construcțiile existente.

III. De la 1.500 lei la 5.000 lei:

a) neprecizarea în proiect a categoriei de importanțÄ? a construcției Å?i nestabilirea fazelor determinante supuse controlului calitÄ?ții;

b) prevederea în proiect sau utilizarea unor produse necertificate sau pentru care nu existÄ? agremente tehnice la lucrÄ?ri la care trebuie sÄ? se asigure nivelul de calitate corespunzÄ?tor cerințelor fundamentale aplicabile;

c) nerespectarea prin proiecte a nivelului de calitate corespunzÄ?tor cerințelor fundamentale aplicabile;

d) neconvocarea factorilor care trebuie sÄ? participe la verificarea lucrÄ?rilor ajunse în faze determinante ale execuției Å?i neasigurarea condițiilor de verificare;

e) lipsa nemotivatÄ? de la verificarea lucrÄ?rilor ajunse în faze determinante, urmare convocÄ?rii fÄ?cute de executant;

f) neîndeplinirea obligației proiectantului de a stabili soluții pentru remedierea defectelor sesizate, referitoare la cerințele fundamentale aplicabile;

g) nesesizarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C. în cazul producerii unor accidente tehnice la construcțiile în execuție, precum Å?i la cele în exploatare;

h) neîndeplinirea, la termenul stabilit, a mÄ?surilor cuprinse în actele de control;

i) refuzul experților tehnici atestați de participare la evaluarea stÄ?rii tehnice a unor construcții avariate din cauza unor factori naturali sau antropici, la solicitarea Inspectoratului de Stat în Construcții – I.S.C.

................

Art. 35. - (1) Constatarea contravențiilor prevÄ?zute la art. 33 Å?i aplicarea sancțiunilor se fac de cÄ?tre persoane cu atribuții de control din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții – ISC.

(2) Dreptul de a aplica amenzile prevÄ?zute la art. 33 se prescrie în termen de 3 ani de la data sÄ?vârÅ?irii faptei.

O portiÈ?Ä? de scÄ?pare...dacÄ? este casa micÄ? ... È?i nu se vede din iarbÄ?. Este bine de È?tiut.

................

Art. 39. - Prin excepție de la art. 13, proiectele pentru locuințele unifamiliale parter Å?i anexele gospodÄ?reÅ?ti din proprietatea persoanelor fizice, situate în mediul rural Å?i în satele aparținÄ?toare municipiilor Å?i oraÅ?elor, precum Å?i construcțiile provizorii pentru care nu se emit autorizații de construire nu se supun verificÄ?rii de cÄ?tre verificatori de proiecte atestați.

Din art. 20 È?i art. 39 reiese cÄ? de legea 10/1995 privind asigurarea calitÄ?È?ii în construcÈ?ii nu se scapÄ? decât pentru construcÈ?iile cu regim de înÄ?lÈ?ime parter (P) de la sate. Cei ce doresc o casa P+M, P+E vor avea mai multe proceduri de îndeplinit. Pentru cei ce vor sÄ? cumpere o casÄ? poate fi o veste bunÄ? pentru cÄ? dezvoltatorii vor fi mai bine verificati.

Cu siguranÈ?Ä? va conduce la costuri mai mari.


Articole »
Bursa servicii

Link-uri

Adresa site Descriere
www.antiseismic.com Antiseismic Romania
www.triumf.ro Triumf - site-uri web
www.phpcoder.ro PHP CODER - site-uri web
www.letsrock.ro Let's Rock Romania
www.bluesoftserv.ro Blue Soft Serv
www.acasaserv2000.ro Acasa 2000

inscriere gratuita in tabel inscriere gratuita in tabel

Case lemn Apartamente noi Servicii astrologie Case lemn Tomina Servicii 2d si 3d de randare si modelareCopyright 2005-2015 by Icas Studio - Toate drepturile rezervate - Website realizat de Triumf si PHP Coder

Trafic si statistici PHP Coder